Kallelse till föreningsstämma

Välkomna till föreningsstämma i Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening
Tisdag den 14 maj 2024 kl 19.00 i Altuna bygdegård, Ulvåker 📍

En formell kallelse har skickats till er angivna mail-adress.

Årsredovisningen finner du längst ner i denna kallelse.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av två justeringspersoner att jämte stämmoordförande justera protokollet
 6. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten
  enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår och eventuellt andra avgifter.
 12. Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 13. Fastställande om antalet ledamöter och suppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 15. Val av styrelsens ordförande
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Styrelsen förslag om fakturering via e-post
 19. Övriga frågor

Välkomna!
/Styrelsen för Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening