Kallelse till årsmöte i Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening

Härmed kallas fastighetsägare inom området för Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening till årsmöte.
Dag: tisdagen den 21 april 2015
Tid: kl 19.00
Plats: Frösve församlingshem
För att ha rösträtt på årsmötet krävs att medlemsavgiften för 2015 på 200 kr är betald på
Bg: 300-5865 eller SWISH 1234595211

Dagordning
Information om det pågående arbetet inom fiberföreningen
Fastighetsanslutningsavtal
Markavtal
Kaffe
Årsmötesförhandlingar
1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av två justeringspersoner att jämte stämmoordförande justera protokollet
6. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår och eventuellt andra avgifter.
12. Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
13. Fastställande om antalet ledamöter och suppleanter
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av styrelsens ordförande
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Ärenden som av styrelsen eller medlem jämlikt med § 17 har hänskjutit till stämman.
a) På grund av förseningar i Landsbygdsprogrammet och försenade beslut från Länsstyrelsen föreslår styrelsen att: beslut om när första insatsbeloppet på 5 000 kr ska faktureras överlåts till styrelsen.
19. Övriga frågor

Välkomna!
Styrelsen