Avgifter

Medlemsavgift:
En avgift per medlem (en medlem kan äga flera fastigheter). Denna avgift ska täcka föreningens kostnader för drift av föreningen såsom styrelsens arvode och övriga förenings- och möteskostnader. Avgiftens storlek bestäms på varje årsstämma.
För 2019 har avgiften bestämts till 400kr.
För 2020 har avgiften bestämts till 400 kr.
Årsavgift. Momsfri.

Insats:
En insats per fastighet. Storleken på insatsen bestäms av föreningens stadgar och uppgår 2019 till 20.000 kr. Insatsen ska täcka kostnader för anläggning av stamnätet, bla grävning, plöjning, tryckningar, fiberblåsning, skarvning, dokumentation, lantmäterikostnader samt allt materiel såsom slang, fiber, skarvskåp, nodhus, datarack mm.
Engångsavgift. Momsfri.

Anslutningsavgift: (inkopplingsavgift):
Ska täcka arbets- och materielkostnad för den delen av nätet som är mellan stamnätet och fastighetens anslutningspunkt (i huset), dvs. den delen av nätet (slang och fiber) som är mellan fastigheten och närmaste skarvskåp. Även skarvning och uppsättning av fiberbox (box 1 och 2) i huset ingår.
Engångsavgift. Momspliktig.

Serviceavgift (byanätsavgift):
En avgift per anslutningspunkt och år. Denna avgift ska täcka löpande kostnader för fibernätets drift och underhåll, samt eventuella avsättningar för framtida underhållsåtgärder. Exempel på kostnader är ledningsutsättning, elförsörjning i nodhuset, jourverksamhet och försäkringar. Avgiften är fastställd till 720 kr + moms för 2019 och faktureras tillsammans med medlemsavgiften.
Årsavgift. Momspliktig.

Avskrivningsavgift:
En avgift per fastighet och år. Avgiftens storlek kan variera mellan olika år beroende på föreningens ekonomiska situation och beslutas därför av styrelsen årligen.
Årsavgift. Momspliktig.

Kostnad för tjänsteutbud:
Föreningens nät är ett s.k. öppet nät och kan användas till datatrafik, telefoni och tv och det finnas flera operatörer att välja på. Flera av dem har så kallade triple-play paket med surf, TV och telefoni. Avgift för eget valt tjänsteutbud faktureras av resp. tjänsteleverantör.

Har ni två eller fler hushåll på/i fastigheten kan det vara bra att veta att det krävs en anslutning per
hushåll för att kunna välja tjänster/paket individuellt.

Föreningen har slutit ett gruppavtal med tjänsteleverantören Com Hem och kan därmed erbjuda föreningens medlemmar ett gruppavtal till fördelaktigt pris. Prisuppgift kan lämnas av styrelsen. Avgiften för Com Hem gruppavtal faktureras kvartalsvis av föreningen. Ev. tillval utöver gruppavtalet faktureras av Com Hem.
Kvartalsavgift. Momspliktig.