Nu bygger vi fibernätet!

Tisdagen den 17 maj var officiell byggstart för fibernätet i Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening.
Vi har nu tecknat avtal med Eltel Networks Infranet AB som kommer att utföra totalentreprenaden att anlägga fibernätet med hjälp av underleverantören WLM Gräv. Grävningen kommer att påbörjas inom kort i de norra delarna av området och just nu pågår intensivt arbete med den slutgiltiga projekteringen. Eltel:s projektledare heter Johan Lundgren och fiberföreningens operativa
projektledare är Sune Svensson.

Sune kommer att kontakta er fastighetsägare några veckor innan det är dags för grävning hos er. Det är bra om du redan nu kan ta fram täckdikningskartor, ta fram uppgifter om andra kända hinder i marken hos dig som t ex jordvärme, inomgårdskablar, kablar för gräsklippare, stora jordfasta stenar under jord m.m. Dessa uppgifter minskar risken för skador.
Du behöver också börja fundera på var i huset du vill ha dosorna för fiber där också hålet i väggen kommer att göras. Det kommer slutligen bli två dosor som ska sitta bredvid varandra, en för fibern och en för kommunikationsoperatören. Dosorna är ca 15*15 cm respektive ca 25*15 cm. Det behöver finnas ett eluttag nära intill dosorna.

Grävning på tomt ansvarar varje fastighetsägare själv för. Det finns några olika sätt att gå till väga:
- WLM Gräv har ett erbjudande att genomföra detta – mer info kommer.
- Gräva själv – en instruktion om hur det ska gå till kommer att läggas ut på webbplatsen.

Föreningen tillhandahåller slang och märkband för fibernätet på tomten.

Mera som hänt och är på gång

Parallellt med denna byggstart pågår också upphandlingen av kommunikationsoperatör och valet av
kommunikationsoperatör ska styrelsen ha klart till den 15 juni.
Ansökan om bidrag hos länsstyrelsen är slutgiltigt inlämnad och nu väntar vi på beslutet som vi
hoppas kunna få under juni månad.
Föreningen har fått ett lånelöfte på 5 miljoner kr hos Swedbank med kommunen som borgen. Lånet
ska användas som byggkredit och som lån till dess att länsstyrelsen betalar ut det slutgiltiga bidraget
när fibernätet är klart och godkänt.

Fakturan för första insatsen på 5 000 kr delades ut till medlemmar som var på årsmötet och övrig
kommer få den hemskickad i brevlådan. Styrelsen bedömer i dagsläget att fakturering på 5 000 kr
kommer att göras kvartalsvis.

Vad kommer det att kosta?
Exakt svar har vi ännu inte på denna fråga. Byggprojeket har en budget ca 7 miljoner kronor varav ca
2 miljoner kan erhållas i bidrag från länsstyrelsen. Anslutningsavgifterna finansierar ca 600 000 kr och
resterande blir insats för de i dagsläget 194 fastigheterna.

Det går fortfarande att teckna fastighetsanslutningsavtal. Detta måste dock göras före det att
grävmaskinen passerar fastigheten. Kostnad för detta blir 2000 kr extra i avgift utöver ordinarie
kostnad. Fastigheter som under byggtiden byter ägare ansluts till ordinarie insats. Det är i dagsläget 47
fastighetsägare som inte har lämnat definitivt besked om de vill vara med i fibernätet eller inte. 42
fastigheter har tackat nej. Ju fler vi är med desto lägre insats för oss alla.

Styrelse 2016

Vid årsmötet som hölls den 17 maj i Fröve församlingshem valdes följande styrelse för 2016:

Ordförande Christina Storm
Vice ordförande Lars Ahlstrand
Sekreterare Richard Holm
Kassör Robert Roth
Ledamöter
Sune Svensson
Lars Ahl
Magnus Torgin
Mats Eriksson
Suppleanter
Monika Andersson
Per-Erik Wallin
Håkan Gustavsson
Revisorer
Gunnar Astin
Ingemar Larsson
Revisorssuppleanter
Håkan Åberg
Gun-Britt Eriksson
Valberedning
Sören Mårtensson (sammankallande)
Hans Lindner
Per Sandsjö