Information om Avgifter

Här följer en sammanställning över de olika kostnaderna för projektet.

Medlemsavgift: Denna avgift ska täcka föreningens kostnader för bla styrelsens arvode, försäkringar och lokalhyra för möten. Avgiften bestäms på varje årsstämma. Betalas en gång per år. Momsfri
För 2018 har avgiften bestämts till 350kr
För 2019 har avgiften bestämts till 400kr

Insats: Storleken på insatsen beror på hur många medlemmar som går med i fiberföreningen. Ju fler medlemmar, desto lägre kostnad per medlem och fastighet. Fastställd enligt stadgarna till mellan 18.000 och 28.000kr. En insats per fastighet. Beloppet kommer att delas upp på flera betalningar, och kommer att begäras in i den takt som pengarna behövs för projektet.
Ska täcka kostnader för stamnätet, bla grävning, plöjning, tryckningar, fiberblåsning, skarvning, dokumentation samt allt material såsom slang, fiber, skarvskåp, nodhus, datarack mm.
Engångsavgift. Momsfri.

Anslutningsavgift (inkopplingsavgift): Ska täcka materialkostnader för den delen av nätet som är mellan stamnätet och anslutningspunkten i huset, dvs den delen av slangen och fibern som är mellan huset och närmaste skarvskåp. Även skarvning och uppsättning av fiberbox i huset ingår. Samma avgift för alla, oavsett hur långt man har till närmaste skåp. En avgift per anslutning/hushåll (en fastighet kan ha flera anslutningar) Man får enligt fastighetsanslutningsavtalet inte dela sin anslutning utanför fastigheten. Avgiften är fastställd till 3500kr inklusive moms.
Engångsavgift.

Serviceavgift (byanätsavgift): Denna avgift ska täcka löpande kostnader när fibernätet väl är byggt och igång. Exempel på kostnader är elförsörjning i nodhuset, jourverksamhet och försäkringar. Avgifter är fastställd till 60kr+moms per månad för 2018
Månadsavgift men kommer att faktureras årsvis.

Kostnad för tjänsteutbud: När väl fibernätet är byggt, kan det användas till datatrafik, telefoni och tv. Vad kostnaden för tjänsterna blir, beror helt på vilket utbud du vill ha i din fastighet. Eftersom det kommer bli ett öppet nät kommer det finnas flera operatörer att välja på. Flera har så kallade triple-play paket med surf, TV och telefoni.
Har ni två eller fler hushåll på/i fastigheten kan det vara bra att veta att det krävs en anslutning per hushåll för att kunna välja tjänster/paket individuellt.

Anledningen till att vi måste dela upp avgifterna är av moms och skatteskäl.